Ülkeyi eskiye götürecek karara Danıştay dur dedi!

TSK'da başörtüsü özgürlüğünün durdurulması talebi Danıştay engeline takıldı.

Türkiye’nin eski sorunlarına dair tartışmaları yine gündeme sokmaya çalışanlar Danıştay’ın engeli ile karşılaştı.

Danıştay reddetti

HKP’nin TSK’da başörtü takabilme imkanını sağlayan kılık kıyafet değişikliğinin durdurulmasına yönelik talebe Danıştay’dan ret cevabı geldi.

MSB, 2017’de bu kararı aldı

Milliği Savunma Bakanlığı, Şubat 2017’de TSK’da kıyafet yönetmeliğine dair önemli bir değişikliğe imza atmıştı ve bu kapsamda artık TSK’da başörtüsü takabilme özgürlüğü getirmişti.

Danıştay talebi inceledi

HKP ise bahsi geçen düzenlemenin iptali için Danıştay’da dava açtı. HKP yürütmenin durdurulmasını da talep etti. Daire ilk başta bu talebi inceledi.

1’e karşı 4 oyla ret

Görüşmeler sonrası düzenlemenin durdurulması istemi, 1’e karşı 4 üyenin oyu ile reddedildi.

Karar verildi

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 6352 sayılı Yasa ile değiştirilen 2, fıkrasında sayılan koşullar (telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartları) gerçekleşmemiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin reddine oyçokluğu ile karar verildi.”